فولادین ذوب-داکت غبار گیر

 

طراحی و ساخت و نصب داکتهای فلزی غبار گیر و دمپر های مربوطه