فولادین ذوب-مخزن هوایی
طراحی و ساخت سازه و مخزن هوایی آب اضطراری به ظرفیت 120 مترمکعب و ارتفاع 36 متر و اجرای لوله کشی های مربوطه