نستله-اتاق پمپ آتش نشانی
طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای اتاق پمپ های آتش نشانی (Armstrong)به همراه لوله کشی های مربوطه