نستله-احداث ساختمان تحویل شیر
تهیه کلیه مصالح ساختمانی و اجرای 500 متر مکعب خاک برداری، 200 مترمکعب بتن ریزی با حجم 45 تن آرماتور بندی و سقف دال بتنی و اجرای 500 متر مربع