نستله-تعویض درام
خارج نمودن درام قبلی وجایگرینی با درام جدید و انجام فعالیتهای جانبی جهت راه اندازی مجدد