نستله-هواسازهای بهداشتی
تامین تجهیزات لوله کشی و نصب 7 دستگاه هواساز بهداشتی به همراه نصب داکتهای پارچه ای و فلزی