نستله-واحد تولید هوای گرم
طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای داکتهای انتقال هوای گرم پروژه تولید شیر خشک