مدیران خودرو-مخازن مازوت و لوله کشی
طراحی ، خرید و ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره سوخت مازوت و اجرای لوله کشی بخار و مازوت و تامین و نصب پمپ های مربوطه