مدیران خودرو-مخازن هوایی آب
طراحی ، تامین تجهیزات و ساخت یک دستگاه مخزن آب 120 متر مکعبی و نصب آن بر روی سازه فلزی در ارتفاع 40 متری