نفت جی-de-oiling
تامین تجهیزات و اجرای پروژه روغن زدائی قیر شامل ساخت knockout drum و اجرای لوله کشی های مربوطه