گسترش الیاف - موتورخانه مرکزی
طراحی ، خرید و اجرای مجموعه موتورخانه مرکزی شامل 7 دستگاه چیلر، 2 دستگاه دیگ بخار و 2دستگاه کمپرسور هوا