گسترش الیاف - احداث ساختمانهای تولید و اداری
تهیه کلیه مصالح ساختمانی و اجرای 7000 متر مکعب خاک برداری، 3500 مترمکعب بتن ریزی، ساخت ، اجرا و نصب 1400 تن سازه فلزی و اجرای 7000 متر مربع ساندویج پنل سقفی و دیواری