بل-روزانه-اجرای عملیات لوله کشی زیر زمینی کارخانه
تامین متریال و اجرای لوله کشی سیستم Drainage کارخانه جدید شرکت بل از متریال SS304 و HDPE PE100 PN16 شامل کلیه فعالیتهای ساختمانی حفر کانال ، لوله گذاری ، تست و پر کردن کانالهای مربوطه